வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு மற்றும்
இலங்கை நாட்டிலிருந்து ஆல்பனி நகரத்திற்கு புலம் பெயர்ந்த
தமிழர்களின் இணையதளம் வருக வருக...
...
...
தமிழால் இணைவோம்!!!!

Dear Members & Families,

     NYATS Election Committee would like to remind you to file your nomination for Board Membership for the 2016-2018 term. Please see the attached documents "Rules for Nomination" and "Nomination Form for NYATS Officers" for details.

Key Dates/deadlines:

  • Nomination deadline :28th April 2016 >
  • Non-confirmation communications deadline : 29th April 2016 @ 12:00pm
  • Withdrawals deadline :30th April 2016 @ 12:00pm

Your active participation is solicited in taking NYATS to the next level.

Thanks & Regards,

NYATS Election Committee

Election Forms

  1. Nomination Form
  2. Election Rules